Seniornett-Kopervik-Logo

Seniornett Kopervik  - Org. nr. 915 967 582
Vedtekter -:

 

Seniornett Kopervik,
dataklubben for seniorer og andre interesserte

§1 Klubbens formål

Klubbens formål er å arbeide for seniorers deltagelse i IKT- samfunnet.

§ 2 Medlemskap

Alle som vil være med på å fremme klubbens formål kan bli medlem.

§ 3 Klubbens organer

Klubbens organer er: a. årsmøtet, b. styret.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Konstituering( godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen).

  2. Styrets årsmelding

  3. Regnskap

  4. Budsjett for neste år

  5. Valg av styre og revisor

  6. Evt. innmeldte saker.

Styret innkaller til årsmøte, via e-post, minst 21 dager før årsmøtet avholdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 14 dager før årsmøte. Forslag som fremmes etter denne fristen eller i årsmøtet kan behandles dersom ¾ av årsmøtets stemmeberettigede stemmer for at forslaget skal behandles. Styret fungerer som valgkomite, med mindre et årsmøte har vedtatt at det skal være egen valgkomite. For vedteksendringer kreves 2/3 flertall. Valg og andre avgjørelser avgjøres med simpelt flertall. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, via e-post, med minst 21 dagers varsel.

§ 5 Styret

Klubben skal ha et styre bestående av minst 3 personer med leder, kasserer og sekretær.

( Seniornett Kopervik har nå et styre på 5 personer) . Valgene gjelder normalt for 2 år. Styret leder klubbens virksomhet mellom årsmøtene innenfor de fullmakter og pålegg årsmøtet har vedtatt.

Styreleder innkaller til styremøte på eget initiativ, eller når minst to styremedlemmer krever det.

§ 6 Medlemskap i Seniornett Norge

Klubbens medlemmer er individuelle medlemmer av Seniornett Norge og betaler kontingent. Klubben har rett til å benytte Seniornetts logo.

Referat fra årsmøtet og årsmelding sendes Seniornett Norges sentrale styre.
Klubben oppnevner en kontaktperson for kommunikasjonen med Seniornett Norge.

§ 7 Vedteksendring

Forslag til vedteksendring sendes styret innen 1. januar. Styret avgir innstilling for årsmøtet. For vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedta å oppløse klubben og bestemme hvilke veldedige formål foreningens midler skal tildeles. Vedtaket skal bekreftes på ekstraordinært årsmøte. Det skal holdes tidligst 2 måneder og senest 4 måneder etter det ordinære årsmøtet.

Oppløses klubben, eller opphører klubben av annen årsak, skal klubben melde dette til seniornett Norge.

Disse vedtektene bygger på Seniornett Norges rammeforslag.